Disclaimer

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FILM8.NL

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen aangegaan door de rechtspersoon van FILM8 (ingeschreven onder Kamer van Koophandelsnaam Pelota Events en nummer 54482860). Hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen.
2. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt.
3. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door FILM8 van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van FILM8 zijn ook van toepassing, indien de algemene voorwaarden van de opdrachtgever een prevalentiebeding bevatten.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Offertes en totstandkoming overeenkomst
1. Alle offertes van FILM8, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. FILM8 kan een offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen i.v.m. prijswijzigingen en verschuiving van de looptijd van projecten of deadlines.
2. Door schriftelijke of per mail bevestiging door de opdrachtgever aan FILM8 van een opdracht, dan wel door uitvoering te geven aan de opdracht, komt een overeenkomst tot stand.
3. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via enig technisch middel, zoals WhatsApp, e-mail of andere transmissiemedia. 4. FILM8 stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, montage, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Additionele kosten zullen altijd gecommuniceerd worden voor er tot facturering overgegaan wordt.


Artikel 3. Uitvoering en overeenkomst
1. FILM8 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Zij verbindt zich tot het leveren van een gedegen inspanning.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft FILM8 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FILM8 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs beheert te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan FILM8 worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan FILM8 zijn verstrekt, heeft FILM8 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. FILM8 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat FILM8 is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan FILM8 de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. FILM8 zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Artikel 4. Contractduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, is dit steeds bij benadering en nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever FILM8 derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. FILM8 dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 5. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van informatie.

Artikel 6. Reis en Verblijf
Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden
niet meegenomen in de offerte. Deze worden toegevoegd aan de eindfactuur. Voor gereden kilometers berekent FILM8 een vergoeding van € 0,29 per gereden kilometer binnen een straal van 100 kilometer. Bij opdrachten op filmlocaties boven 100 kilometer rekenen wij €0,59 per gereden kilometer aan reiskosten. Voor verblijfskosten worden de daadwerkelijk gemaakte kosten gefactureerd.

Artikel 7. Voice Overs
Bij producties kan er gebruik worden gemaakt van één of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd worden aan de eindfactuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 8. Acteurs/figuranten
Bij producties kan er gebruik worden gemaakt van een of meerdere acteurs en/of figuranten, oftewel derde partijen die acteerwerk verrichten. De kosten van een acteur(s)/ figurant(en) vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd worden aan de eindfactuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 9. Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op orderbevestiging of offerte zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW.  

Artikel 10. Betaling en Incasso
1. Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen de dertig dagen, tenzij een andere termijn schriftelijk is overeengekomen. Facturen zullen worden verstuurd iMuis.
2. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan FILM8 verschuldigde. Indien opdrachtgever het niet eens is met een factuur, moet hij dit binnen acht dagen na verzenddatum van de factuur schriftelijk aan FILM8 laten weten, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op
4. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.
5. Indien FILM8 echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
6. In geval van liquidatie, surséance van betaling, faillissement, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van FILM8 op de opdrachtgever direct opeisbaar.

Artikel 11. Klachten
1. Een klacht van de opdrachtgever over de uitvoering van enige opdracht dient binnen 8 werkdagen na levering van product en/of dienst schriftelijk aangetekend door FILM8 te zijn ontvangen, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.
2. Indien een klacht gegrond is, zal FILM8 de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal FILM8 slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 12. Overmacht
1. In geval van overmacht heeft FILM8 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door FILM8 niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn zowel FILM8 als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde recht heeft op vergoeding van kosten, schade en rente.
2. Indien FILM8 bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is FILM8 gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan FILM8 toe te rekenen zijn. Hieronder zullen onder meer worden begrepen (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, overheidsmaatregelen, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, defecten aan machines, storingen in energietoevoer, vervoersstoringen, natuurgeweld, overheidsmaatregelen. Een beroep op overmacht kan worden gedaan zowel indien de vermelde omstandigheden aan de zijde van FILM8 voorkomen, als wanneer de omstandigheden zich aan de zijde van door FILM8 ingeschakelde derden voordoen. FILM8 heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. FILM8 aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is. In geval van het niet uitvoeren van enige opdracht of onjuiste of gedeeltelijke uitvoering van een opdracht is FILM8 jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks is veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid van FILM8 of enige in haar onderneming werkzame personen. FILM8 is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving van opdrachtgever. 2. Indien door FILM8 door overmacht niet gestart kan worden op afgesproken dag of uur zal door FILM8 naar een oplossing worden gezocht. Mocht dit niet lukken, kan FILM8 niet verantwoordelijk worden gesteld of gehouden. Indien FILM8 krachtens de voorgaande artikelen jegens opdrachtgever aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat FILM8 aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan.
3. Voorts is FILM8, ter uitsluitende beoordeling van FILM8, in een voorkomend geval bereid om bij te dragen in de kosten verbonden aan eventueel te treffen redelijke voorzieningen ter beperking van mogelijke schade. FILM8 is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen die verband houdend met oorzaken die buiten de invloedssfeer van FILM8 zijn gelegen, zoals verbindingen of apparatuur van de opdrachtgever of derden.
4. In het geval er sprake is van enige vorm van aansprakelijkheid welke niet voorts beperkt is door het voorgaande in dit artikel, is de aansprakelijkheid van FILM8 in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 14. Promotie
FILM8 behoudt zich het recht voor de geproduceerde materialen te gebruiken ter promotie of wederverkoop.

Artikel 15. Opschorting en ontbinding
FILM8 is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien:
1. De opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen;
2. De opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen;
3. Na het sluiten van de overeenkomst FILM8 ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is en indien opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst;
4. De opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt;
5. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
6. De opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt;
7. De opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn/haar vermogen.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden krachtens dit artikel, is de opdrachtgever ter zake van vergoeding van schade 50% van de overeengekomen prijs direct opeisbaar verschuldigd, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door FILM8 verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van FILM8 om de gehele schade in rechte te vorderen. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud en auteursrechten
1. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van FILM8. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt FILM8 de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
2. De opdrachtgevers vrijwaren FILM8 volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door FILM8 ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van beeld- en geluidopnames welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet. Producties die door FILM8 gemaakt zijn, zijn Auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van en of door FILM8 gemaakte/ geleverde producties zowel van beelden en/of geluid dan wel gedeelten daarvan, te vermenigvuldigen, te bewerken, openbaar te maken, in het openbaar te vertonen, uit te zenden en of te publiceren/ tonen op websites, internet etc.
3. FILM8 behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken voor, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de opdrachtgever komen.
4. In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen.
5. Indien de opdrachtgever zich zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is FILM8 gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de opdrachtgever of derden weg te (doen) halen. De opdrachtgever dient de ter zake door FILM8 gemaakte kosten te vergoeden.
6. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht FILM8 hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
7. FILM8 heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en gelden die FILM8 uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever heeft of mocht krijgen.

Artikel 17. Afwijking
Indien opdrachtgever voor of tijdens het ontwikkelen van een concept of video productie enige specificaties of eisen waarop de offerte is gebaseerd wijzigt, kan FILM8 hiervoor meerkosten in rekening brengen. Deze meerkosten zullen altijd vooraf aan de opdrachtgever medegedeeld worden.
 
Artikel 18. Door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken
FILM8 zal de door de opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken in het kader van de nakoming van de overeenkomst bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

Artikel 19. Privacy
De opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften, waaronder (maar niet uitsluitend) de voorschriften bij of krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming, in acht zijn genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn gedaan.

Artikel 20. Toepasselijk recht
Op onze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.